శ్రీవిష్ణోరష్టావింశతినామ స్తోత్రం

అర్జున ఉవాచ
కిం ను నామ సహస్రాణి జపతే చ పునః పునః |
యాని నామాని దివ్యాని తాని చాచక్ష్వ కేశవ || 1 ||

శ్రీభగవానువాచ
మత్స్యం కూర్మం వరాహం చ వామనం చ జనార్దనమ్ |
గోవిన్దం పుండరీకాక్షం మాధవం మధుసూదనమ్ || 2 ||
పద్మనాభం సహస్రాక్షం వనమాలిం హలాయుధమ్ |
గోవర్ధనం హృషీకేశం వైకుంఠం పురుషోత్తమమ్ || 3 ||
విశ్వరూపం వాసుదేవం రామం నారాయణం హరిమ్ |
దామోదరం శ్రీధరం చ వేదాఙ్గం గరుడధ్వజమ్ || 4 ||
అనన్తం కృష్ణగోపాలం జపతో నాస్తి పాతకమ్ |
గవాం కోటిప్రదానస్య అశ్వమేధశతస్య చ || 5 ||
కన్యాదానసహస్రాణాం ఫలం ప్రాప్నోతి మానవః |
అమాయాం వా పౌర్ణమాస్యామేకాదశ్యాం తథైవ చ || 6 ||
సంధ్యాకాలే స్మరేన్నిత్యం ప్రాతఃకాలే తథైవ చ |
మధ్యాహ్నే చ జపన్నిత్యం సర్వపాపైః ప్రముచ్యతే || 7 ||

ఇతి శ్రీకృష్ణార్జునసంవాదే శ్రీవిష్ణోరష్టావింశతినామస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ |