శ్రీవిష్ణుసహస్రనామ స్తోత్రం

నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమమ్ |
దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్ ||

ఓం శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజమ్ |
ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే || 1 ||

యస్య ద్విరదవక్త్రాద్యాః పారిషద్యాః పరః శతమ్ |
విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విశ్వక్సేనం తమాశ్రయే || 2 ||

వ్యాసం వశిష్ఠనప్తారం శక్తేః పౌత్రమకల్మషమ్ |
పరాశరాత్మజం వన్దే శుకతాతం తపోనిధిమ్ || 3 ||

వ్యాసాయ విష్ణురూపాయ వ్యాసరూపాయ విష్ణవే |
నమో వై బ్రహ్మనిధయే వాసిష్ఠాయ నమో నమః || 4 ||

అవికారాయ శుద్ధాయ నిత్యాయ పరమాత్మనే |
సదైకరూపరూపాయ విష్ణవే సర్వజిష్ణవే || 5 ||

యస్య స్మరణమాత్రేణ జన్మసంసారబంధనాత్ |
విముచ్యతే నమస్తస్మై విష్ణవే ప్రభవిష్ణవే || 6 ||

ఓం నమో విష్ణవే ప్రభవిష్ణవే |

శ్రీ వైశంపాయన ఉవాచ |
శృత్వా ధర్మానశేషేణ పావనాని చ సర్వశః |
యుధిష్ఠిరః శాంతనవం పునరేవాభ్యభాషత || 7 ||

యుధిష్ఠిర ఉవాచ |
కిమేకం దైవతం లోకే కిం వాప్యేకం పరాయణమ్ |
స్తువంతః కం కమర్చంతః ప్రాప్నుయుర్మానవాః శుభమ్ || 8 ||

కో ధర్మః సర్వధర్మాణాం భవతః పరమో మతః |
కిం జపన్ ముచ్యతే జంతుర్జన్మసంసారబంధనాత్ || 9 ||

భీష్మ ఉవాచ |
జగత్ప్రభుం దేవదేవమనంతం పురుషోత్తమమ్ |
స్తువన్నామసహస్రేణ పురుషః సతతోత్థితః || 10 ||

తమేవ చార్చయన్నిత్యం భక్త్యా పురుషమవ్యయమ్ |
ధ్యాయన్ స్తువన్నమస్యంశ్చ యజమానస్తమేవ చ || 11 ||

అనాదినిధనం విష్ణుం సర్వలోకమహేశ్వరమ్ |
లోకాధ్యక్షం స్తువన్నిత్యం సర్వదుఃఖాతిగో భవేత్ || 12 ||

బ్రహ్మణ్యం సర్వధర్మజ్ఞం లోకానాం కీర్తివర్ధనమ్ |
లోకనాథం మహద్భూతం సర్వభూతభవోద్భవమ్ || 13 ||

ఏష మే సర్వధర్మాణం ధర్మోధికతమో మతః |
యద్భక్త్యా పుండరీకాక్షం స్తవైరర్చేన్నరః సదా || 14 ||

పరమం యో మహత్తేజః పరమం యో మహత్తపః |
పరమం యో మహద్బ్రహ్మ పరమం యః పరాయణమ్ || 15 ||

పవిత్రాణాం పవిత్రం యో మంగళానాం చ మంగళమ్ |
దైవతం దేవతానాం చ భూతానాం యో వ్యయః పితా || 16 ||

యతః సర్వాణి భూతాని భవంత్యాదియుగాగమే |
యస్మింశ్చ ప్రళయం యాంతి పునరేవ యుగక్షయే || 17 ||

తస్య లోకప్రధానస్య జగన్నాథస్య భూపతే |
విష్ణోర్నామసహస్రం మే శృణు పాపభయాపహమ్ || 18 ||

యాని నామాని గౌణాని విఖ్యాతాని మహాత్మనః |
ఋషిభిః పరిగీతాని తాని వక్ష్యామి భూతయే || 19 ||

ఋషిర్నామ్నాం సహస్రస్య వేదవ్యాసో మహామునిః |
ఛందోనుష్టుప్ తథా దేవో భగవాన్ దేవకీసుతః || 20 ||

అమృతాంశూద్భవో బీజం శక్తిర్దేవకినందనః |
త్రిసామా హృదయం తస్య శాంత్యర్థే వినియుజ్యతే || 21 ||

విష్ణుం జిష్ణుం మహావిష్ణుం ప్రభవిష్ణుం మహేశ్వరమ్ |
అనేకరూపదైత్యాంతం నమామి పురుషోత్తమం || 22 ||

పూర్వన్యాసః |
శ్రీవేదవ్యాస ఉవాచ
ఓం అస్య శ్రీవిష్ణోర్దివ్యసహస్రనామస్తోత్రమహామంత్రస్య|
శ్రీ వేదవ్యాసో భగవాన్ ఋషిః|
అనుష్టుప్ ఛందః |
శ్రీమహావిష్ణుః పరమాత్మా శ్రీమన్నారాయణో దేవతా|
అమృతాంశూద్భవో భానురితి బీజమ్|
దేవకీనందనః స్రష్టేతి శక్తిః|
ఉద్భవః క్షోభణో దేవ ఇతి పరమో మంత్రః|
శంఖభృన్నందకీ చక్రీతి కీలకమ్|
శార్ఙ్గధన్వా గదాధర ఇత్యస్త్రమ్|
రథాంగపాణిరక్షోభ్య ఇతి నేత్రమ్|
త్రిసామా సామగః సామేతి కవచమ్|
ఆనందం పరబ్రహ్మేతి యోనిః|
ఋతుః సుదర్శనః కాల ఇతి దిగ్బంధః|శ్రీవిశ్వరూప ఇతి ధ్యానమ్|
శ్రీమహావిష్ణు ప్రీత్యర్థే సహస్రనామస్తోత్రపాఠే వినియోగః||

అథ ధ్యానమ్
క్షీరోదన్వత్ప్రదేశే శుచిమణివిలసత్సైకతేర్మౌక్తికానాం
మాలాక్లుప్తా సనస్థః స్ఫటికమణినిభైర్మౌక్తికైర్మండితాంగః |
శుభ్రైరభ్రైరదభ్రైరుపరి విరచితైర్ముక్తపీయూష వర్షైః
ఆనందీ నః పునీయాదరినళినగదా శంఖపాణిర్ముకుందః || 1 ||

భూః పాదౌ యస్య నాభిర్వియదసురనిలశ్చంద్ర సూర్యౌ చ నేత్రే
కర్ణావాశాః శిరో ద్యౌర్ముఖమపి దహనో యస్య వాస్తేయమబ్ధిః |
అంతఃస్థం యస్య విశ్వం సురనరఖగగోభోగిగంధర్వదైత్యైః
చిత్రం రంరమ్యతే తం త్రిభువన వపుషం విష్ణుమీశం నమామి || 2 ||

శాన్తాకారం భుజగ శయనం పద్మనాభం సురేశం
విశ్వాధారం గగన సదృశం మేఘ వర్ణం శుభాఙ్గమ్
లక్ష్మీకాన్తం కమలనయనం యోగిహృద్ధ్యానగమ్యం
వన్దే విష్ణుం భవ భయ హరం సర్వలోకైకనాధమ్ || 3 ||

మేఘశ్యామం పీతకౌశేయవాసం
శ్రీవత్సాంకం కౌస్తుభోద్భాసితాఙ్గమ్ |
పుణ్యోపేతం పుణ్డరీకాయతాక్షం
విష్ణుం వన్దే సర్వలోకైకనాధమ్ || 4 ||

నమః సమస్త భూతానాం ఆదిభూతాయ భూభృతే
అనేకరూపరూపాయ విష్ణవే ప్రభవిష్ణవే || 5 ||

సశంఖచక్రం సకిరీటకుణ్డలం
సపీతవస్త్రం సరసీరుహేక్షణమ్ |
సహారవక్షఃస్థల శోభికౌస్తుభం
నమామి విష్ణుం శిరసా చతుర్భుజమ్ || 6 ||

ఛాయాయాం పారిజాతస్య హేమసింహాసనోపరి
ఆశీనమంబుద శ్యామ మాయతాక్షమలంకృతమ్
చంద్రాననం చతుర్బాహుం శ్రీవత్సాంకితవక్షసం
రుక్మిణీ సత్యభామాభ్యాం సహితం కృష్ణమాశ్రయే || 7 ||

ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ

స్తోత్రమ్
హరిః ఓం

1.విశ్వం – విష్ణు – ర్వషట్కారో – భూతభవ్యభవత్ప్రభుః |
భూతకృత్ – భూతభృ – ద్భావో – భూతాత్మా – భూతభావనః || (1-9)

2.పూతాత్మా – పరమాత్మా చ – ముక్తానాం పరమా గతిః |
అవ్యయః – పురుషః – సాక్షీ – క్షేత్రజ్ఞో – ఽక్షర ఏవ చ || (10-17)

3.యోగో – యోగవిదాం నేతా – ప్రధానపురుషేశ్వరః |
నారసింహవపుః – శ్రీమాన్ – కేశవః – పురుషోత్తమః || (17-24)

4.సర్వః – శర్వః – శివః – స్థాణుః – భూతాది – ర్నిధిరవ్యయః |
సంభవో – భావనో – భర్తా – ప్రభవః – ప్రభు – రీశ్వరః || (25-36)

5.స్వయంభూః – శంభు – రాదిత్యః – పుష్కరాక్షో – మహాస్వనః |
అనాదినిధనో – ధాతా – విధాతా – ధాతురుత్తమః || (37-45)

6.అప్రమేయో – హృషీకేశః – పద్మనాభో – ఽమరప్రభుః |
విశ్వకర్మా – మను – స్త్వష్టా – స్థవిష్ఠః – స్థవిరోధృవః || (46-54)

7.అగ్రాహ్యః – శాశ్వతః – కృష్ణో – లోహితాక్షః – ప్రతర్దనః |
ప్రభూత – స్త్రికకుబ్ధామ – పవిత్రం – మఙ్గళంపరమ్|| (55-63)

8.ఈశానః – ప్రాణదః – ప్రాణో – జ్యేష్ఠః – శ్రేష్ఠః – ప్రజాపతిః |
హిరణ్యగర్భో – భూగర్భో – మాధవో – మధుసూదనః || (64-73)

9.ఈశ్వరో – విక్రమీ – ధన్వీ – మేధావీ – విక్రమః – క్రమః |
అనుత్తమో – దురాధర్షః – కృతజ్ఞః – కృతి – రాత్మవాన్ || (74-84)

10.సురేశః – శరణం – శర్మ – విశ్వరేతాః – ప్రజాభవః |
అహః – సంవత్సరో – వ్యాళః – ప్రత్యయః – సర్వదర్శనః || (85-94)

11.అజః – సర్వేశ్వరః – సిద్ధః – సిద్ధిః – సర్వాది – రచ్యుతః |
వృషాకపి – రమేయాత్మా – సర్వయోగవినిస్స్రుతః || (95-103)

12.వసు – ర్వసుమనాః – సత్యః – సమాత్మా – సమ్మితః – సమః |
అమోఘః – పుణ్డరీకాక్షో – వృషకర్మా – వృషాకృతిః || (104-113)

13.రుద్రో – బహుశిరా – బభృః – విశ్వయోనిః – శుచిశ్రవాః |
అమృతః – శాశ్వతస్థ్సాణుః – వరారోహో – మహాతపాః || (114-122)

14.సర్వగః – సర్వవిద్భానుః – విష్వక్సేనో – జనార్దనః |
వేదో – వేదవి – దవ్యంగో – వేదాంగో – వేదవి – త్కవిః || (123-132)

15.లోకాధ్యక్షః – సురాధ్యక్షో – ధర్మాధ్యక్షః – కృతాకృతః |
చతురాత్మా – చతుర్వ్యూహః – చతుర్దంష్ట్ర – శ్చతుర్భుజః || (133-140)

16.భ్రాజిష్ణు – ర్భోజనం – భోక్తా – సహిష్ణు – ర్జగదాదిజః |
అనఘో – విజయో – జేతా – విశ్వయోనిః – పునర్వసుః || (141-150)

17.ఉపేంద్రో – వామనః – ప్రాంశుః – అమోఘః – శుచి – రూర్జితః |
అతీన్ద్రః – సంగ్రహః – సర్గో – ధృతాత్మా – నియమో – యమః || (151-162)

18.వేద్యో – వైద్యః – సదాయోగీ – వీరహా – మాధవో – మధుః |
అతీన్ద్రియో – మహామాయో – మహోత్సాహో – మహాబలః || (163-172)

19.మహాబుద్ధి – ర్మహావీర్యో – మహాశక్తి – ర్మహాద్యుతిః |
అనిర్దేశ్యవపుః – శ్రీమా – నమేయాత్మా – మహాద్రిధృక్ || (173-180)

20.మహేష్వాసో – మహీభర్తా – శ్రీనివాసః – సతాంగతిః |
అనిరుద్ధః – సురానన్దో – గోవిందో – గోవిదాంపతిః || (181-188)

21.మరీచి – ర్దమనో – హంసః – సుపర్ణో- భుజగోత్తమః |
హిరణ్యనాభః – సుతపాః – పద్మనాభః – ప్రజాపతిః || (189-197)

22. అమృత్యుః – స్సర్వదృక్ – సింహః – సన్ధాతా – సన్ధిమాన్ – స్థిరః |
అజో – దుర్మర్షణః – శాస్తా – విశృతాత్మా – సురారిహా || (198-208)

23.గురు – ర్గురుతమో – ధామ – సత్యః – సత్యపరాక్రమః |
నిమిషో – ఽనిమిషః – స్రగ్వీ – వాచస్పతిరుదారధీః || (209-217)

24.అగ్రణీ – ర్గ్రామణీః – శ్రీమాన్ – న్యాయో – నేతా – సమీరణః |
సహస్రమూర్ధా – విశ్వాత్మా – సహస్రాక్షః – సహస్రపాత్ || (218-227)

25.ఆవర్తనో – నివృత్తాత్మా – సంవృతః – సంప్రమర్దనః |
అహస్సంవర్తకో – వహ్నిః – అనిలో – ధరణీధరః || (228-235)

26.సుప్రసాదః – ప్రసన్నాత్మా – విశ్వదృ – గ్విశ్వభు- గ్విభుః |
సత్కర్తా – సత్కృతః – సాధుః – జహ్ను – ర్నారాయణో – నరః || (236-246)

27.అసంఖ్యేయో – ఽప్రమేయాత్మా – విశిష్టః – శిష్టకృ – చ్ఛుచిః |
సిద్ధార్థః – సిద్ధసఙ్కల్పః – సిద్ధిదః – సిద్ధిసాధనః || (247-255)

28.వృషాహీ – వృషభో – విష్ణుః – వృషపర్వా – వృషోదరః |
వర్ధనో – వర్ధమానశ్చ – వివిక్తః – శృతిసాగరః || (256-264)

29.సుభుజో – దుర్ధరో – వాగ్మీ – మహేంద్రో – వసుదో – వసుః |
నైకరూపో – బృహద్రూపః – శిపివిష్టః – ప్రకాశనః || (265-274)

30.ఓజస్తేజోద్యుతిధరః – ప్రకాశాత్మా – ప్రతాపనః |
ఋద్ధః – స్పష్టాక్షరో – మంత్రః – చంద్రాంశు – ర్భాస్కరద్యుతిః || (275-282)

31.అమృతాంశూద్భవో – భానుః – శశబిందుః – సురేశ్వరః |
ఔషధం – జగతస్సేతుః – సత్యధర్మపరాక్రమః || (283-289)

32.భూతభవ్యభవన్నాథః – పవనః – పావనో – ఽనలః |
కామహా – కామకృ – త్కాంతః – కామః – కామప్రదః – ప్రభుః || (290-299)

33.యుగాదికృ – ద్యుగావర్తో – నైకమాయో – మహాశనః |
అదృశ్యో – ఽవ్యక్తరూపశ్చ – సహస్రజి – దనన్తజిత్ || (300-307)

34.ఇష్టో – ఽవిశిష్టః – శిష్టేష్టః – శిఖణ్డీ – నహుషో – వృషః |
క్రోధహా – క్రోధకృత్కర్తా – విశ్వబాహు – ర్మహీధరః || (308-317)

35.అచ్యుతః – ప్రథితః – ప్రాణః – ప్రాణదో – వాసవానుజః |
అపాంనిధి – రధిష్ఠాన – మప్రమత్తః – ప్రతిష్ఠితః || (318-326)

36.స్కందః – స్కందధరో – ధుర్యో – వరదో – వాయువాహనః |
వాసుదేవో – బృహద్భానుః – ఆదిదేవః – పురందరః || (327-335)

37.అశోక – స్తారణ – స్తారః – శూరః – శౌరి – ర్జనేశ్వరః |
అనుకూలః – శతావర్తః – పద్మీ – పద్మనిభేక్షణః || (336-345)

38.పద్మనాభో – ఽరవిన్దాక్షః – పద్మగర్భః – శరీరభృత్ |
మహర్ధిః – ఋద్ధో – వృద్ధాత్మా – మహాక్షో – గరుడధ్వజః || (346-354)

39.అతులః – శరభో – భీమః – సమయజ్ఞో – హవిర్హరిః |
సర్వలక్షణలక్షణ్యో – లక్ష్మీవాన్ – సమితింజయః || (355-362)

40.విక్షరో – రోహితో – మార్గో – హేతు – ర్దామోదరః – సహః |
మహీధరో – మహాభాగో – వేగవా – నమితాశనః || (363-372)

41.ఉద్భవః – క్షోభణో – దేవః – శ్రీగర్భః – పరమేశ్వరః |
కరణం – కారణం – కర్తా – వికర్తా – గహనో – గుహః || (373-383)

42.వ్యవసాయో – వ్యవస్థానః – సంస్థానః – స్థానదో – ధృవః |
పరర్ధిః – పరమస్పష్టః – తుష్టః – పుష్టః – శుభేక్షణః || (384-393)

43.రామో – విరామో – విరజో – మార్గో – నేయో – నయో – ఽనయః |
వీరః – శక్తిమతాంశ్రేష్ఠో – ధర్మో – ధర్మవిదుత్తమః || (394-404)

44.వైకుణ్ఠః – పురుషః – ప్రాణః – ప్రాణదః – ప్రణవః – పృథుః |
హిరణ్యగర్భః – శత్రుఘ్నో – వ్యాప్తో – వాయు – రధోక్షజః || (405-415)

45.ఋతుః – సుదర్శనః – కాలః – పరమేష్ఠీ – పరిగ్రహః |
ఉగ్రః – సంవత్సరో – దక్షో – విశ్రామో – విశ్వదక్షిణః || (416-425)

46.విస్తారః – స్థావరస్థాణుః – ప్రమాణం – బీజమవ్యయమ్ |
అర్థో – ఽనర్థో – మహాకోశో – మహాభోగో – మహాధనః || (426-434)

47.అనిర్విణ్ణః – స్థవిష్ఠో – భూ – ర్ధర్మయూపో – మహామఖః |
నక్షత్రనేమి – ర్నక్షత్రీ – క్షమః – క్షామః – సమీహనః || (435-444)

48.యజ్ఞ – ఇజ్యో – మహేజ్యశ్చ – క్రతుః – సత్రం – సతాంగతిః |
సర్వదర్శీ – విముక్తాత్మా – సర్వజ్ఞో – జ్ఞానముత్తమమ్ || (445-454)

49.సువ్రతః – సుముఖః – సూక్ష్మః – సుఘోషః – సుఖదః – సుహృత్ |
మనోహరో – జితక్రోధో – వీరబాహు – ర్విదారణః || (455-464)

50.స్వాపనః – స్వవశో – వ్యాపీ – నైకాత్మా – నైకకర్మకృత్ |
వత్సరో – వత్సలో – వత్సీ – రత్నగర్భో – ధనేశ్వరః || (465-474)

51.ధర్మగు – బ్ధర్మకృ – ద్ధర్మీ – సత్ – ఽసత్ – క్షరమ – క్షరమ్ |
అవిజ్ఞాతా – సహస్రాంశుః – విధాతా – కృతలక్షణః || (475-485)

52.గభస్తినేమిః – సత్త్వస్థః – సింహో – భూతమహేశ్వరః |
ఆదిదేవో – మహాదేవో – దేవేశో – దేవభృద్గురుః || (486-493)

53.ఉత్తరో – గోపతి – ర్గోప్తా – జ్ఞానగమ్యః – పురాతనః |
శరీరభూతభృ – ద్భోక్తా – కపీన్ద్రో – భూరిదక్షిణః || (494-502)

54.సోమపో – ఽమృతపః – సోమః – పురుజి – త్పురుసత్తమః |
వినయో- జయః – సత్యసన్ధో – దాశార్హః – సాత్వతాంపతిః || (503-512)

55.జీవో – వినయితాసాక్షీ – ముకున్దో – ఽమితవిక్రమః |
అమ్భోనిధి – రనన్తాత్మా – మహోదధిశయో – ఽన్తకః || (513-520)

56.అజో – మహార్హః – స్వాభావ్యో – జితామిత్రః – ప్రమోదనః|
ఆనన్దో – నన్దనో – నన్దః – సత్యధర్మా – త్రివిక్రమః || (521-530)

57.మహర్షిఃకపిలాచార్యః – కృతజ్ఞో – మేదినీపతిః |
త్రిపద – స్త్రిదశాధ్యక్షో – మహాశృఙ్గః – కృతాన్తకృత్|| (531-537)

58.మహావరాహో – గోవిన్దః – సుషేణః – కనకాఙ్గదీ |
గుహ్యో – గభీరో – గహనో – గుప్త – శ్చక్రగదాధరః || (538-546)

59.వేదాః – స్వాంగో – ఽజితః – కృష్ణో – దృఢ – స్సఙ్కర్షణోఽచ్యుతః |
వరుణో – వారుణో – వృక్షః – పుష్కరాక్షో – మహామనాః || (547-557)

60.భగవాన్ – భగహా – ఽఽనన్దీ – వనమాలీ – హలాయుధః |
ఆదిత్యో – జ్యోతిరాదిత్యః – సహిష్ణు – ర్గతిసత్తమః || (558-566)

61.సుధన్వా – ఖణ్డపరశు – ర్దారుణో – ద్రవిణప్రదః |
దివస్ప్రుక్ – సర్వదృగ్వ్యాసో – వాచస్పతిరయోనిజః || (567-573)

62.త్రిసామా – సామగః – సామ – నిర్వాణం – భేషజం – భిషక్ |
సన్యాసకృ – చ్ఛమః – శాన్తో – నిష్ఠా – శాన్తిః – పరాయణమ్ || (574-585)

63.శుభాంగః – శాన్తిదః – స్రష్టా – కుముదః – కువలేశయః |
గోహితో – గోపతి – ర్గోప్తా – వృషభాక్షో – వృషప్రియః || (586-595)

64.అనివర్తీ – నివృత్తాత్మా – సంక్షేప్తా – క్షేమకృ – చ్ఛివః |
శ్రీవత్సవక్షాః – శ్రీవాసః – శ్రీపతిః – శ్రీమతాంవరః || (596-604)

65.శ్రీదః – శ్రీశః – శ్రీనివాసః – శ్రీనిధిః – శ్రీవిభావనః |
శ్రీధరః – శ్రీకరః – శ్రేయః – శ్రీమాన్ – లోకత్రయాశ్రయః || (605-614)

66.స్వక్షః – స్వఙ్గః – శతానన్దో – నన్ది – ర్జ్యోతిర్గణేశ్వరః |
విజితాత్మా – విధేయాత్మా – సత్కీర్తి – శ్ఛిన్నసంశయః || (615-623)

67.ఉదీర్ణః – సర్వతశ్చక్షు – రనీశః – శాశ్వతస్థిరః |
భూశయో – భూషణో – భూతి – ర్విశోకః – శోకనాశనః || (624-632)

68.అర్చిష్మా – నర్చితః – కుమ్భో – విశుద్ధాత్మా – విశోధనః |
అనిరుద్ధో – ఽప్రతిరథః – ప్రద్యుమ్నో – ఽమితవిక్రమః || (633-641)

69.కాలనేమినిహా – వీరః – శౌరిః – శూరజనేశ్వరః |
త్రిలోకాత్మా – త్రిలోకేశః – కేశవః – కేశిహా – హరిః || (642-650)

70.కామదేవః – కామపాలః – కామీ – కాన్తః – కృతాగమః |
అనిర్దేశ్యవపుః – విష్ణుః – వీరో – ఽనంతో – ధనంజయః || (651-660)

71.బ్రహ్మణ్యో – బ్రహ్మకృ – ద్బ్రహ్మా – బ్రహ్మ – బ్రహ్మవివర్ధనః |
బ్రహ్మవి – ద్బ్రాహ్మణో – బ్రహ్మీ – బ్రహ్మజ్ఞో – బ్రాహ్మణప్రియః || (661-670)

72.మహాక్రమో – మహాకర్మా – మహాతేజా – మహోరగః |
మహాక్రతు – ర్మహాయజ్వా – మహాయజ్ఞో – మహాహవిః || (671-678)

73.స్తవ్యః – స్తవప్రియః – స్తోత్రం – స్తుతిః – స్తోతా – రణప్రియః |
పూర్ణః – పూరయితా – పుణ్యః – పుణ్యకీర్తి – రనామయః || (679-689)

74.మనోజవ – స్తీర్థకరో – వసురేతా – వసుప్రదః |
వసుప్రదో – వాసుదేవో – వసు – ర్వసుమనా – హవిః || (690-698)

75.సద్గతిః – సత్కృతిః – సత్తా – సద్భూతిః – సత్పరాయణః |
శూరసేనో – యదుశ్రేష్ఠః – సన్నివాసః – సుయామునః || (699-707)

76.భూతావాసో – వాసుదేవః – సర్వాసునిలయో – ఽనలః |
దర్పహా – దర్పదో – దృప్తో – దుర్ధరో – ఽథాపరాజితః || (708-716)

77.విశ్వమూర్తి – ర్మహామూర్తిః – దీప్తమూర్తి – రమూర్తిమాన్ |
అనేకమూర్తి – రవ్యక్తః – శతమూర్తిః – శతాననః || (717-724)

78.ఏకో – నైకః – సవః – కః – కిం – యత్ – తత్ – పదమనుత్తమమ్ |
లోకబన్ధు – ర్లోకనాథో – మాధవో – భక్తవత్సలః || (725-736)

79.సువర్ణవర్ణో – హేమాంగో – వరాంగ – శ్చన్దనాంగదీ |
వీరహా – విషమః – శూన్యో – ఘృతాశీ – రచల – శ్చలః || (737-746)

80.అమానీ – మానదో – మాన్యో – లోకస్వామీ – త్రిలోకధృక్ |
సుమేధా – మేధజో – ధన్యః – సత్యమేధా – ధరాధరః || (747-756)

81. తేజోవృషో – ద్యుతిధరః – సర్వశస్త్రభృతాంవరః |
ప్రగ్రహో – నిగ్రహో – వ్యగ్రో – నైకశృంగో – గదాగ్రజః || (757-764)

82. చతుర్మూర్తి – శ్చతుర్బాహు – శ్చతుర్వ్యూహ – శ్చతుర్గతిః |
చతురాత్మా – చతుర్భావ – శ్చతుర్వేదవి – దేకపాత్ || (765-772)

83. సమావర్తో – నివృత్తాత్మా – దుర్జయో – దురతిక్రమః |
దుర్లభో – దుర్గమో – దుర్గో – దురావాసో – దురారిహా || (773-781)

84. శుభాంగో – లోకసారంగః – సుతన్తు – స్తన్తువర్ధనః |
ఇంద్రకర్మా – మహాకర్మా – కృతకర్మా – కృతాగమః || (782-789)

85. ఉద్భవః – సుందరః – సున్దో – రత్ననాభః – సులోచనః |
అర్కో – వాజసనః – శృంగీ – జయన్తః – సర్వవిజ్జయీ || (790-799)

86. సువర్ణబిందు – రక్షోభ్యః – సర్వవాగీశ్వరేశ్వరః |
మహాహ్రదో – మహాగర్తో – మహాభూతో – మహానిధిః || (800-806)

87. కుముదః – కున్దరః – కున్దః – పర్జన్యః – పావనో – ఽనిలః |
అమృతాశో – ఽమృతవపుః – సర్వజ్ఞః – సర్వతోముఖః || (807-816)

88. సులభః – సువ్రతః – సిద్ధః – శత్రుజి – చ్ఛత్రుతాపనః |
న్యగ్రోధో – దుమ్బరో – ఽశ్వత్థ – శ్చాణూరాన్ధ్రనిషూదనః || (817-825)

89. సహస్రార్చిః – సప్తజిహ్వః – సప్తైధాః – సప్తవాహనః |
అమూర్తి – రనఘో – ఽచిన్త్యో – భయకృ – ద్భయనాశనః || (826-834)

90. అణు – ర్బృహత్ – కృశః – స్థూలో – గుణభృ – న్నిర్గుణో – మహాన్ |
అధృతః – స్వధృతః – స్వాస్యః – ప్రాగ్వంశో – వంశవర్ధనః || (835-846)

91.భారభృ – త్కధితో – యోగీ – యోగీశః – సర్వకామదః|
ఆశ్రమః – శ్రమణః – క్షామః – సుపర్ణో – వాయువాహనః || (847-856)

92.ధనుర్ధరో – ధనుర్వేదో – దణ్డో – దమయితా – దమః |
అపరాజితః – సర్వసహో – నియన్తా – ఽనియమో – ఽయమః || (857-866)

93.సత్త్వవాన్ – సాత్త్వికః – సత్యః – సత్యధర్మపరాయణః |
అభిప్రాయః – ప్రియార్హో – ఽర్హః – ప్రియకృ – త్ప్రీతివర్ధనః || (867-875)

94.విహాయసగతి – ర్జ్యోతిః – సురుచి – ర్హుతభు – గ్విభుః |
రవి – ర్విరోచనః – సూర్యః – సవితా – రవిలోచనః || (876-885)

95.అనన్తో – హుతభు – గ్భోక్తా – సుఖదో – నైకదో – ఽగ్రజః |
అనిర్విణ్ణః – సదామర్షీ – లోకాధిష్ఠాన – మద్భుతః || (886-895)

96.సనాత్ – సనాతనతమః – కపిలః – కపి – రవ్యయః |
స్వస్తిదః – స్వస్తికృత్ – స్వస్తి – స్వస్తిభుక్ – స్వస్తిదక్షిణః || (896-905)

97.అరౌద్రః – కుణ్డలీ – చక్రీ – విక్రమ్యూర్జితశాసనః |
శబ్దాతిగః – శబ్దసహః – శిశిరః – శర్వరీకరః || (906-914)

98.అక్రూరః – పేశలో – దక్షో – దక్షిణః – క్షమిణాంవరః |
విద్వత్తమో – వీతభయః – పుణ్యశ్రవణకీర్తనః || (915-922)

99.ఉత్తారణో – దుష్కృతిహా – పుణ్యో – దుస్స్వప్ననాశనః |
వీరహా – రక్షణః – సన్తో – జీవనః – పర్యవస్థితః || (923-931)

100.అనన్తరూపో – ఽనన్తశ్రీ – ర్జితమన్యు – ర్భయాపహః |
చతురశ్రో – గభీరాత్మా – విదిశో – వ్యాదిశో – దిశః || (932-940)

101.అనాది – ర్భూర్భువో – లక్ష్మీః – సువీరో – రుచిరాంగదః |
జననో – జనజన్మాదిః – భీమో – భీమపరాక్రమః || (941-949)

102.ఆధారనిలయో – ఽధాతా – పుష్పహాసః – ప్రజాగరః |
ఊర్థ్వగః – సత్పథాచారః – ప్రాణదః – ప్రణవః – పణః || (950-958)

103.ప్రమాణం – ప్రాణనిలయః – ప్రాణభృ – త్ప్రాణజీవనః |
తత్త్వం – తత్త్వవి – దేకాత్మా – జన్మమృత్యుజరాతిగః || (959-966)

104.భూర్భువస్వస్తరు – స్తారః – సవితా – ప్రపితామహః |
యజ్ఞో – యజ్ఞపతి – ర్యజ్వా – యజ్ఞాంగో – యజ్ఞవాహనః || (967-975)

105.యజ్ఞభృ – ద్యజ్ఞకృ – ద్యజ్ఞీ – యజ్ఞభు – గ్యజ్ఞసాధనః |
యజ్ఞాన్తకృ – ద్యజ్ఞగుహ్య – మన్న – మన్నాదఏవచ || (976-984)

106.ఆత్మయోనిః – స్వయంజాతో – వైఖానః – సామగాయనః |
దేవకీనన్దనః – స్రష్టా – క్షితీశః – పాపనాశనః || (985-992)

107.శజ్ఖభృ – న్నన్దకీ – చక్రీ – శారఙ్గధన్వా – గదాధరః |
రథాంగపాణి – రక్షోభ్యః – సర్వప్రహరణాయుధః || (993-1000)
(107వ శ్లోకము రెండు మార్లు అనుసంధించాలి)

శ్రీ సర్వ ప్రహరణాయుధ ఓం నమ ఇతి

108.వనమాలీ గదీ శార్జ్గీ శంఖీ చక్రీ చ నన్దకీ
శ్రీమాన్ నారాయణో విష్ణుః వాసుదేవో ఽభిరక్షతు ||
(108వ శ్లోకము రెండు మార్లు అనుసంధించాలి)

శ్రీవాసుదేవోఽభిరక్షతు ఓం నమ ఇతి

ఉత్తరన్యాసః

భీష్మ ఉవాచ
ఇతీదం కీర్తనీయస్య కేశవస్య మహాత్మనః |
నామ్నాం సహస్రం దివ్యానామశేషేణ ప్రకీర్తితమ్ || 1 ||

య ఇదం శృణుయాన్నిత్యం యశ్చాపి పరికీర్తయేత్ |
నాశుభం ప్రాప్నుయాత్కించిత్సోఽముత్రేహ చ మానవః || 2 ||

వేదాంతగో బ్రాహ్మణః స్యాత్క్షత్రియో విజయీ భవేత్ |
వైశ్యో ధనసమృద్ధః స్యాచ్ఛూద్రః సుఖమవాప్నుయాత్ || 3 ||

ధర్మార్థీ ప్రాప్నుయాద్ధర్మమర్థార్థీ చార్థమాప్నుయాత్ |
కామానవాప్నుయాత్కామీ ప్రజార్థీ ప్రాప్నుయాత్ప్రజామ్ || 4 ||

భక్తిమాన్ యః సదోత్థాయ శుచిస్తద్గతమానసః |
సహస్రం వాసుదేవస్య నామ్నామేతత్ప్రకీర్తయేత్ || 5 ||

యశః ప్రాప్నోతి విపులం జ్ఞాతిప్రాధాన్యమేవ చ |
అచలాం శ్రియమాప్నోతి శ్రేయః ప్రాప్నోత్యనుత్తమమ్ || 6 ||

న భయం క్వచిదాప్నోతి వీర్యం తేజశ్చ విందతి |
భవత్యరోగో ద్యుతిమాన్ బలరూపగుణాన్వితః || 7 ||

రోగార్తో ముచ్యతే రోగాద్బద్ధో ముచ్యేత బంధనాత్ |
భయాన్ముచ్యేత భీతస్తు ముచ్యేతాపన్న ఆపదః || 8 ||

దుర్గాణ్యతితరత్యాశు పురుషః పురుషోత్తమమ్ |
స్తువన్నామసహస్రేణ నిత్యం భక్తిసమన్వితః || 9 ||

వాసుదేవాశ్రయో మర్త్యో వాసుదేవపరాయణః |
సర్వపాపవిశుద్ధాత్మా యాతి బ్రహ్మ సనాతనమ్ || 10 ||

న వాసుదేవభక్తానామశుభం విద్యతే క్వచిత్ |
జన్మమృత్యుజరావ్యాధిభయం నైవోపజాయతే || 11 ||

ఇమం స్తవమధీయానః శ్రద్ధాభక్తిసమన్వితః |
యుజ్యేతాత్మసుఖక్షాంతిశ్రీధృతిస్మృతికీర్తిభిః || 12 ||

న క్రోధో న చ మాత్సర్యం న లోభో నాశుభా మతిః |
భవన్తి కృత పుణ్యానాం భక్తానాం పురుషోత్తమే || 13 ||

ద్యౌః సచంద్రార్కనక్షత్రా ఖం దిశో భూర్మహోదధిః |
వాసుదేవస్య వీర్యేణ విధృతాని మహాత్మనః || 14 ||

ససురాసురగంధర్వం సయక్షోరగరాక్షసమ్ |
జగద్వశో వర్తతేదం కృష్ణస్య సచరాచరమ్ || 15 ||

ఇంద్రియాణి మనో బుద్ధిః సత్త్వం తేజో బలం ధృతిః |
వాసుదేవాత్మకాన్యాహుః క్షేత్రం క్షేత్రజ్ఞ ఏవ చ || 16 ||

సర్వాగమానామాచారః ప్రథమం పరికల్ప్యతే |
ఆచారప్రభవో ధర్మో ధర్మస్య ప్రభురచ్యుతః || 17 ||

ఋషయః పితరో దేవా మహాభూతాని ధాతవః |
జంగమాజంగమం చేదం జగన్నారాయణోద్భవమ్ || 18 ||

యోగో జ్ఞానం తథా సాంఖ్యం విద్యాః శిల్పాది కర్మ చ |
వేదాః శాస్త్రాణి విజ్ఞానమేతత్సర్వం జనార్దనాత్ || 19 ||

ఏకో విష్ణుర్మహద్భూతం పృథగ్భూతాన్యనేకశః |
త్రీంల్లోకాన్వ్యాప్య భూతాత్మా భుంక్తే విశ్వభుగ్వ్యయః || 20 ||

ఇమం స్తవం భగవతో విష్ణోర్వ్యాసేన కీర్తితమ్ |
పఠేద్య ఇచ్ఛేత్పురుషః శ్రేయః ప్రాప్తుం సుఖాని చ || 21 ||

విశ్వేశ్వరమజం దేవం జగతః ప్రభుమవ్యయమ్ |
భజన్తి యే పుష్కరాక్షం న తే యాన్తి పరాభవమ్ || 22 ||

న తే యాన్తి పరాభవం ఓం నమ ఇతి |

అర్జున ఉవాచ
పద్మపత్రవిశాలాక్ష పద్మనాభ సురోత్తమ |
భక్తానామనురక్తానాం త్రాతా భవ జనార్దన || 23 ||

శ్రీభగవానువాచ
యో మాం నామసహస్రేణ స్తోతుమిచ్ఛతి పాండవ |
సోహఽమేకేన శ్లోకేన స్తుత ఏవ న సంశయః || 24 ||
స్తుత ఏవ న సంశయ ఓం నమ ఇతి |

వ్యాస ఉవాచ
వాసనాద్వాసుదేవస్య వాసితం భువనత్రయమ్ |
సర్వభూతనివాసోఽసి వాసుదేవ నమోఽస్తు తే || 25 ||
శ్రీ వాసుదేవ నమోఽస్తుత ఓం నమ ఇతి |

పార్వత్యువాచ
కేనోపాయేన లఘున విష్ణోర్నామసహస్రకమ్ |
పఠ్యతే పండితైర్నిత్యం శ్రోతుమిచ్ఛామ్యహం ప్రభో || 26 ||

ఈశ్వర ఉవాచ
శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే
సహస్రనామ తత్తుల్యం రామ నామ వరాననే || 27 ||
శ్రీరామనామ వరానన ఓం నమ ఇతి |

బ్రహ్మోవాచ
నమోఽస్త్వనన్తాయ సహస్రమూర్తయే
సహస్రపాదాక్షిశిరోరుబాహవే |
సహస్రనామ్నే పురుషాయ శాశ్వతే
సహస్రకోటీయుగధారిణే నమః || 28 ||
సహస్రకోటీయుగధారిణే ఓం నమ ఇతి |

సంజయ ఉవాచ
యత్ర యోగేశ్వరః కృష్ణోః యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః |
తత్ర శ్రీర్విజయో భూతిర్ధృవా నీతిర్మతిర్మమ || 29 ||

శ్రీభగవానువాచ
అనన్యాశ్చింతయన్తో మాం యే జనాః పర్యుపాసతే |
తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహమ్ || 30 ||

పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతామ్ |
ధర్మసంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే || 31 ||

ఆర్తాః విషణ్ణాః శిథిలాశ్చ భీతాః ఘోరేషు చ వ్యాధిషు వర్తమానాః |
సంకీర్త్య నారాయణశబ్దమాత్రం విముక్తదుఃఖాః సుఖినో భవన్తి || 32 ||

కాయేన వాచా మనసేన్ద్రియైర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతేః స్వభావాత్ |
కరోమి యద్యత్ సకలం పరస్మై నారాయణేతి సమర్పయామి || 33 ||

ఇతి శ్రీవిష్ణోర్దివ్యసహస్రనామ స్తోత్రం సంపూర్ణమ్