శ్రీవిశ్వనాథాష్టకం

గంగాతరంగరమణీయజటాకలాపం గౌరీనిరన్తరవిభూషితవామభాగమ్ |
నారాయణప్రియమనంగమదాపహారం వారాణసీపురపతిం భజ విశ్వనాథమ్ ||

వాచామగోచరమనేకగుణస్వరూపం వాగీశవిష్ణుసురసేవితపాదపీఠమ్ |
వామేనవిగ్రహవరేణకళత్రవన్తం వారాణసీపురపతిం భజ విశ్వనాథమ్ ||

భూతాధిపం భుజగభూషణభూషితాంగం వ్యాఘ్రాజినాంబరధరం జటిలం త్రినేత్రమ్ |
పాశాంకుశాభయవరప్రదశూలపాణిం వారాణసీపురపతిం భజ విశ్వనాథమ్ ||

శీతాంశుశోభితకిరీటవిరాజమానం భాలేక్షణానలవిశోషితపంచబాణమ్ |
నాగాధిపారచితభాసురకర్ణపూరం వారాణసీపురపతిం భజ విశ్వనాథమ్ ||

పంచాననం దురితమత్తమతఙ్గజానాం నాగాన్తకం దనుజపుంగవపన్నగానామ్ |
దావానలం మరణశోకజరాటవీనాం వారాణసీపురపతిం భజ విశ్వనాథమ్ ||

తేజోమయం సగుణనిర్గుణమద్వితీయం ఆనన్దకన్దమపరాజితమప్రమేయమ్ |
నాగాత్మకం సకలనిష్కళమాత్మరూపం వారాణసీపురపతిం భజ విశ్వనాథమ్ ||

రాగాదిదోషరహితం స్వజనానురాగం వైరాగ్యశాన్తినిలయం గిరిజాసహాయమ్ |
మాధుర్యధైర్యసుభగం గరళాభిరామం వారాణసీపురపతిం భజ విశ్వనాథమ్ ||

ఆశాం విహాయ పరిహృత్య పరస్య నిన్దాం పాపే రతిం చ సునివార్య మనః సమాధౌ |
ఆదాయ హృత్కమలమధ్యగతం పరేశం వారాణసీపురపతిం భజ విశ్వనాథమ్ ||

వారాణసీపురపతేః స్తవనం శివస్య వ్యాఖ్యాతమష్టకమిదం పఠతే మనుష్యః |
విద్యాం శ్రియం విపులసౌఖ్యమనన్తకీర్తిం సంప్రాప్య దేహవిలయే లభతే చ మోక్షమ్ ||

విశ్వనాథాష్టకమిదం యః పఠేచ్ఛివసన్నిధౌ శివలోకమవాప్నోతి శివేన సహ మోదతే ||
ఇతి శ్రీమహర్షివ్యాసప్రణీతం శ్రీవిశ్వనాథాష్టకం సంపూర్ణమ్ ||