శ్యామలాదండకం కాళిదాసవిరచితమ్

|| అథ శ్యామలా దండకమ్ ||

|| ధ్యానమ్ ||

మాణిక్యవీణాముపలాలయన్తీం
మదాలసాం మఞ్జులవాగ్విలాసామ్ |
మాహేన్ద్రనీలద్యుతికోమలాంగీం
మాతఙ్గకన్యాం మనసా స్మరామి || 1 ||

చతుర్భుజే చన్ద్రకళావతంసే
కుచోన్నతే కుఙ్కుమరాగశోణే |
పుణ్డ్రేక్షుపాశాఙ్కుశపుష్పబాణహస్తే
నమస్తే జగదేకమాతః || 2 ||

|| వినియోగః ||

మాతా మరకతశ్యామా మాతఙ్గీ మధుశాలినీ |
కుర్యాత్కటాక్షం కళ్యాణీ కదంబవనవాసినీ || 3 ||

|| స్తుతి ||

జయ మాతఙ్గతనయే జయ నీలోత్పలద్యుతే |
జయ సఙ్గీతరసికే జయ లీలాశుకప్రియే || 4 ||

|| దండకమ్ ||

జయ జనని| సుధాసముద్రాన్తరుద్యన్మణిద్వీపసంరూఢ-
బిల్వాటవీమధ్య కల్పద్రుమాకల్పకాదంబకాన్తారవాసప్రియే|
కృత్తివాసప్రియే| సర్వలోకప్రియే|

సాదరారబ్ధసంగీతసంభావనాసంభ్రమాలోల-
నీపస్రగాబద్ధ చూళీసనాథత్రికే| సానుమత్పుత్రికే|

శేఖరీభూతశీతాంశురేఖామయూఖావళీనద్ధ
సుస్నిగ్ధనీలాలకశ్రేణిశృంగారితే| లోకసంభావితే|
కామలీలాధనుఃసన్నిభభ్రూలతాపుష్పసన్దేహకృత్ చారుగోరోచనాపఙ్కకేళీలలామాభిరామే| సురామే రమే|

ప్రోల్లసద్ధ్వాళికామౌక్తికశ్రేణికాచన్ద్రికామణ్డలోద్భాసి
లావణ్యగణ్డస్థలన్యస్తకస్తూరికాపత్రరేఖాసముద్భూత సౌరభ్య-
సంభ్రాన్తభృఙ్గాఙ్గనాగీతసాన్ద్రీభవన్మన్ద్రతన్త్రీస్వరే|
సుస్వరే భాస్వరే|

వల్లకీవాదనప్రక్రియాలోలతాళీదళాబద్ధ
తాటఙ్కభూషావిశేషాన్వితే| సిద్ధసమ్మానితే|

దివ్యహాలామదోద్వేళహేలాలసచ్చక్షురాన్దోళనశ్రీసమాక్షిప్తకర్ణైక
నీలోత్పలే శ్యామలే| పూరితాశేషలోకాభివాఞ్ఛాఫలే శ్రీఫలే|

స్వేదబిన్దూల్లసద్ఫాలలావణ్యనిష్యన్దసన్దోహసన్దేహకృన్నాసికామౌక్తికే|
సర్వమన్త్రాత్మికే కాళికే| కున్దమన్దస్మితోదారవక్త్ర-
స్ఫురత్పూగకర్పూరతాంబూలఖణ్డోత్కరే|జ్ఞానముద్రాకరే సర్వసంపత్కరే పద్మభాస్వత్కరే శ్రీకరే|

కున్దపుష్పద్యుతిస్నిగ్ధదన్తావళీనిర్మలాలోలకల్లోలసమ్మేళన స్మేరశోణాధరే| చారువీణాధరే పక్వబింబాధరే|

సులలిత నవయౌవనారంభచన్ద్రోదయోద్వేళలావణ్యదుగ్ధార్ణవావిర్భవత్ కంబుబింబోకహృత్కన్ధరే| మన్థరే|

దివ్యరత్నప్రభాబన్ధురచ్ఛన్నహారాదిభూషాసముద్యోతమానానవద్యాఙ్గ- శోభే శుభే|

రత్నకేయూరరశ్మిచ్ఛటాపల్లవప్రోల్లసద్దోర్లతారాజితే| యోగిభిః
పూజితే| విశ్వదిఙ్గ్మణ్డలవ్యాప్తమాణిక్యతేజస్ఫురత్కఙ్కణాలంకృతే|
విభ్రమాలంకృతే సాధుభిః సత్కృతే| వాసరారంభవేళాసముజ్జృంభ
మాణారవిన్దప్రతిఛ్చన్నపాణిద్వయే| సన్తతోద్యద్ద్వయే అద్వయే|
దివ్యరత్నోర్మికాదీధితిస్తోమసన్ధ్యాయమానాఙ్గులీపల్లవోద్య
న్నఖేన్దుప్రభామణ్డలే| సన్నుతాఖణ్డలే చిత్ప్రభామణ్డలే ప్రోల్లసత్కుణ్డలే |

తారకారాజినీకాశహారావళిస్మేర చారుస్తనాభోగ
భారానమన్మధ్య-
వల్లీవళిచ్ఛేద వీచీసముద్యత్సముల్లాససన్దర్శితాకారసౌన్దర్యరత్నాకరే వల్లకీభృత్కరే| కిఙ్కరశ్రీకరే|

హేమకుంభోపమోత్తుఙ్గ వక్షోజభారావనమ్రే| త్రిలోకావనమ్రే|
లసద్వృత్తగంభీర నాభీసరస్తీరశైవాలశఙ్కాకరశ్యామరోమావళీభూషణే|
మఞ్జుసంభాషణే|

చారుశిఞ్చత్కటీసూత్రనిర్భత్సితానఙ్గలీలధనుఃశిఞ్చినీడంబరే| దివ్యరత్నాంబరే|

పద్మరాగోల్లసన్మేఖలామౌక్తికశ్రోణిశోభాజితస్వర్ణభూభృత్తలే
చన్ద్రికాశీతలే| వికసితనవకింశుకాతామ్రదివ్యాంశుకచ్ఛన్న
చారూరుశోభాపరాభూతసిన్దూరశోణాయమానేన్ద్ర మాతఙ్గ
హస్తార్గ్గలే| వైభవానర్గ్గలే శ్యామలే| కోమలస్నిగ్ద్ధ
నీలోత్పలోత్పాదితానఙ్గతూణీరశఙ్కాకరోద్దామ
జంఘాలతే| చారులీలాగతే| నమ్రదిక్పాలసీమన్తినీ
కున్తలస్నిగ్ద్ధనీలప్రభాపుఞ్జసఞ్జాతదూర్వాఙ్కురాశఙ్క
సారంగసమ్యోగరింఖన్నఖేన్దూజ్జ్వలే| ప్రోజ్జ్వలే|
దేవ దేవేశ లక్ష్మీశ భూతేశ తోయేశ వాణీశ కీనాశ దైత్యేశ యక్షేశ
వాయ్వగ్నికోటీరమాణిక్య సంహృష్టబాలాతపోద్దామ-
లాక్షారసారుణ్యతారుణ్య లక్ష్మీగృహితాఙ్ఘ్రిపద్మే| సుపద్మే ఉమే |

సురుచిరనవరత్నపీఠస్థితే|సుస్థితే|
రత్నపద్మాసనే రత్నసింహాసనే శంఖపద్మద్వయోపాశ్రితే|ఆశ్రితే|
తత్ర విఘ్నేశదుర్గావటుక్షేత్రపాలైర్యుతే| మత్తమాతఙ్గ
కన్యాసమూహాన్వితే|భైరవైరష్టభిర్వేష్టితే|
మంజులామేనకాద్యఙ్గనామానితే దేవి వామాదిభిః శక్తిభిః సేవితే| ధాత్రి లక్ష్మ్యాదిశక్త్యష్టకైః సంయుతే|
మాతృకామణ్డలైర్మణ్డితే|యక్షగన్ధర్వసిద్ధాఙ్గనా మణ్డలైరర్చితే| భైరవీ సంవృతే|పఞ్చబాణాత్మికే|పఞ్చబాణేన రత్యా చ
సంభావితే| ప్రీతిశక్త్యా వసన్తేన చానన్దితే| భక్తిభాజాం పరం శ్రేయసే
కల్పసే| ఛన్దసామోజసా భ్రాజసే| యోగినాం మానసే ధ్యాయసే| గీతవిద్యాదియోగాతి తృష్ణేన కృష్ణేన సంపూజ్యసే |భక్తిమచ్చేతసా వేధసా స్తూయసే| విశ్వహృద్యేన వాద్యేన విద్యాధరైర్గీయసే |శ్రవణహరదక్షిణక్వాణయా వీణయా కిన్నరైర్గీయసే|యక్షగన్ధర్వసిద్ధాఙ్గనా మణ్డలైర్యర్చసే|

సర్వసౌభాగ్యవాఞ్ఛావతీభిర్వధూభిస్సురాణాం సమారాధ్యసే|
సర్వవిద్యావిశేషాన్వితం చాటుగాథా సముచ్చారణా కణ్ఠమూలోల్లసద్వర్ణరేఖాన్వితం కోమలం శ్యామలోదారపక్షద్వయం తుణ్డశోభాతిదూరీభవత్కింశుకాభం శుకం లాలయన్తీ పరిక్రీడసే |

పాణిపద్మద్వయేనాపరేణాక్షమాలాగుణం స్ఫాటికం జ్ఞానసారాత్మకం
పుస్తకం బిభ్రతీ యేన సఞ్చిన్త్యసే| తస్య వక్త్రాన్తరాత్ గద్యపద్యాత్మిక భారతీ నిస్సరేత్| యేన వాధ్వంసనాథా
కృతిర్భావ్యసే సోపి లక్ష్మీసహస్రైః పరిక్రీడతే |

కిన్నసిద్ధ్యేద్వపుః శ్యామలం కోమలం చన్ద్రచూడాన్వితం
తావకం ధ్యాయతః| తస్య లీలా సరోవారిధీః| తస్య కేళీవనం
నన్దనం| తస్య భద్రాసనం భూతలం| తస్య గీర్దేవత కిఙ్కరి
తస్య చాజ్ఞాకరీ శ్రీఃస్వయం|

సర్వతీర్థాత్మికే సర్వమన్త్రాత్మికే
సర్వయన్త్రాత్మికే సర్వతన్త్రాత్మికే
సర్వచక్రాత్మికే సర్వశక్త్యాత్మికే|
సర్వపీఠాత్మికే సర్వవేదాత్మికే
సర్వవిద్యాత్మికే సర్వయోగాత్మికే
సర్వవర్ణాత్మికే సర్వగీతాత్మికే|
సర్వనాదాత్మికే సర్వశబ్దాత్మికే
సర్వవిశ్వాత్మికే సర్వవర్గాత్మికే
సర్వసర్వాత్మికే| సర్వగే |సర్వ రూపే
హే జగన్మాతృకే పాహి మాం పాహి మాం పాహి మాం పాహి
దేవి తుభ్యం నమో దేవి తుభ్యం నమో దేవి తుభ్యం నమో దేవి తుభ్యం నమః

|| ఇతి శ్యామలాదండకం సంపూర్ణం ||